با این ۷ اشتباه کارمندان خوب را فراری ندهید !

15 اردیبهشت 1397

شگفت‌ انگیز است که اغلب می‌شنویم مدیران در مورد رفتن کارمندان خوبشان از شرکت گلایه می‌کنند.واقعا هم حق دارند که گله کنند.هیچ‌چیز تاثیر مخرب‌تری نسبت به ترک کار کارمندان خوب ندارد.

مدیران اغلب هر چیزی را Ú©Ù‡ روی کره زمین وجود دارد عامل ترک کار کارمندانشان Ù…ÛŒ‌دانند؛ آن‌ها از یک نکته غافلند: مردم کارشان را ترک نمی‌کنند، مدیرشان را ترک Ù…ÛŒ‌کنند.

نکته غم‌انگیز این است Ú©Ù‡ به راحتی Ù…ÛŒ‌توان از این موضوع اجتناب کرد. فقط کافی است دیدگاه جدیدی به دست آورید Ùˆ تلاش بیشتری در جایگاه مدیریت داشته باشید.

به عنوان گام اول، با Û· کار اشتباهی Ú©Ù‡ از مدیران سر Ù…ÛŒ‌زند Ùˆ باعث ترک کار کارمندان خوب Ù…ÛŒ‌شود، آشنا شوید:

Û±. از کارکنانشان بیش از حد کار Ù…ÛŒ‌کشند

هیچ‌چیز مانند کار کشیدن بیش از حد باعث فراری دادن کارمندان خوب شرکت نمی‌شود. این Ú©Ù‡ از بهترین کارمندانتان کار زیادی بخواهید چنان وسوسه کننده است Ú©Ù‡ بیشتر مدیران در این دام Ù…ÛŒ‌افتند. کار کشیدن بیش از حد از بهترین کارمندان مانند این است Ú©Ù‡ آن‌ها را به خاطر عملکرد خوبشان تنبیه کنید! این موضوع همچنین باعث افت کارایی فرد Ù…ÛŒ‌شود. کارایی فرد در هر ساعت به شدت افت Ù…ÛŒ‌کند Ùˆ اگر این میزان به بیش از ÛµÛµ ساعت در هفته برسد، فرد چنان کارایی خود را از دست Ù…ÛŒ‌دهد Ú©Ù‡ دیگر هیچ تاثیر مثبتی روی کار نخواهد گذاشت.

اگر مجبور بودید میزان کار کارمندان با استعدادتان را افزایش دهید، باید جایگاه Ùˆ درآمد آن‌ها را نیز ارتقا دهید تا احساس بیگاری کشیدن به آن‌ها القا نشود. افزایش حقوق، مزایا یا سمت کاری روش‌های مناسبی برای جبران ساعات کاری بیش از حد هستند. اگر بخواهید فقط میزان کار را بالا ببرید Ùˆ هیچ‌چیز دیگر را تغییر ندهید، آن‌ها نیز به دنبال کاری خواهند بود Ú©Ù‡ آنچه شایسته‌شان است را به آن‌ها بدهد.

Û². از Ú©Ù…Ú© Ùˆ عملکرد خوب کارمندانشان قدردانی نمی‌کنند

شاید به راحتی ارزش تشویق کارمندان را از یاد ببرید؛ به ویژه کارمندانی Ú©Ù‡ به طور ذاتی پرانگیزه Ùˆ فعال هستند. همه مردم تشویق شدن را دوست دارند Ùˆ هیچ‌کس بیشتر از افرادی Ú©Ù‡ به سختی کار Ù…ÛŒ‌کنند Ùˆ از دل Ùˆ جان مایه Ù…ÛŒ‌گذارند، به این تشویق نیاز ندارند. مدیران باید به خوبی با کارمندانشان ارتباط برقرار کنند Ùˆ متوجه شوند Ú©Ù‡ Ú†Ù‡ چیزی باعث خوشحالی Ùˆ ایجاد احساسات خوب در آن‌ها Ù…ÛŒ‌شود (برخی افزایش حقوق دوست دارند؛ برخی قدرشناسی Ùˆ تشویق در برابر عموم) Ùˆ سپس به عنوان تشویق آن احساس خوب را در آن‌ها به وجود آورند.

Û³. آن‌ها به کارمندانشان اهمیت نمی‌دهند

بیش از نیمی از کسانی Ú©Ù‡ کارشان را ترک کرده‌اند، دلیل ترک کار خود را رابطه بدی Ù…ÛŒ‌دانند Ú©Ù‡ بین آن‌ها Ùˆ مدیر برقرار است. شرکت‌هایی Ú©Ù‡ از هوش کاری بالایی برخوردارند، ‌سعی Ù…ÛŒ‌کنند در عین حرفه‌ای نشان دادن مدیران، وجه انسانی آن‌ها را نیز به رخ بکشند. اینگونه مدیران افرادی هستند Ú©Ù‡ موفقیت کارمند خود را جشن Ù…ÛŒ‌گیرند، ‌با کسانی Ú©Ù‡ دوران سختی را سپری Ù…ÛŒ‌کنند احساس همدلی Ùˆ همدردی دارند Ùˆ آن‌ها را به چالش Ù…ÛŒ‌کشند. مدیرانی Ú©Ù‡ نمی‌توانند به کارمند خود اهمیت دهند، معمولا نرخ بالایی در از دست ‌دادن کارمندان از آن خود Ù…ÛŒ‌کنند. بیش از هشت ساعت کار با کسی Ú©Ù‡ خود را در انجام کارها دخیل نمی‌کند Ùˆ به هیچ‌چیز جز کارایی‌تان توجه ندارد، کار غیر ممکنی است.

Û´. آن‌ها به تعهدات خود پایبند نیستند

قول دادن به کارمندانتان شما را روی لبه تیغی Ù†Ú¯Ù‡ Ù…ÛŒ‌دارد Ú©Ù‡ یک طرفش راضی Ùˆ خوشحال شدن کارمندان Ùˆ طرف دیگر ترک کار از سوی آن‌هاست.

زمانی Ú©Ù‡ تعهدی Ù…ÛŒ‌دهید Ùˆ به آن عمل Ù…ÛŒ‌کنید، در چشم کارمندانتان به فرد بزرگی تبدیل Ù…ÛŒ‌شوید Ùˆ جایگاه قابل اعتماد Ùˆ شرافتمندانه‌ای به دست Ù…ÛŒ‌آورید. اما وقتی بر تعهدات خود پا Ù…ÛŒ‌گذارید، خود را فردی غیر قابل اعتماد ØŒ بی‌توجه Ùˆ غیر محترم نشان Ù…ÛŒ‌دهید. ضمنا،‌ وقتی مدیر یک مجموعه تعهدات خود را عملی نکند، ‌از دیگران Ú†Ù‡ انتظاری Ù…ÛŒ‌توان داشت؟

Ûµ. آن‌ها افراد نادرستی را استخدام Ù…ÛŒ‌کنند Ùˆ به آن‌ها مزایا Ù…ÛŒ‌دهند

طبیعی است Ú©Ù‡ کارمندان خوب Ù…ÛŒ‌خواهند با افرادی حرفه‌ای Ùˆ شبیه به خودشان کار کنند. وقتی مدیران، کار استخدام را به درستی انجام نمی‌دهند، انگیزه کارمندان خوب شرکتشان را از بین Ù…ÛŒ‌برند. زیرا آن‌ها مجبور به همکاری با افرادی Ù…ÛŒ‌شوند Ú©Ù‡ هیچ عملکرد مناسبی ندارند. امتیاز قائل شدن برای افراد نادرست هم موضوع دیگری است. وقتی Ú©Ù‡ نهایت تلاشتان را بکنید تا عملکرد مناسبی از خود نشان دهید اما شخص دیگری Ú©Ù‡ هیچ تلاشی از خود نشان نداده امتیاز بگیرد، توهین بزرگی خواهد بود. تعجبی ندارد اگر کارمندان فقط‌وفقط به همین دلیل شرکت را ترک کنند.

Û¶. آن‌ها به کارمندان اجازه نمی‌دهند تا علایقشان را دنبال کنند

کارمندان با استعداد قطعا علایق خاصی نیز برای خود دارند. اگر مدیران بتوانند فرصت‌هایی برای دنبال کردن علایق کارکنان ایجاد کنند، باعث افزایش کارایی Ùˆ رضایت شغلی آن‌ها خواهند شد. اما بسیاری از مدیران Ù…ÛŒ‌خواهند باعث محدودیت کارمندان شوند زیرا معتقدند اگر آن‌ها بخواهند علایقشان را دنبال کنند، کارایی‌شان افت خواهد کرد. این ترس بی‌پایه Ùˆ اساس است.

Û·. آن‌ها نمی‌توانند کارمندانشان را از لحاظ ذهنی به چالش بکشند

مدیران بزرگ کارمندانشان را به چالش Ù…ÛŒ‌کشند تا کارهایی را عملی سازند Ú©Ù‡ در ابتدا غیرممکن به نظر Ù…ÛŒ‌رسیده است. آن‌ها به جای اینکه اهداف Ú©ÙˆÚ†Ú© Ùˆ حوصله سربری انتخاب کنند، چیزهایی را بر Ù…ÛŒ‌گزینند Ú©Ù‡ کارکنانشان را از منطقه آسایش بیرون Ùˆ به چالش بکشد. مدیران خوب در ادامه به کارکنان خود تا حد توان Ú©Ù…Ú© Ù…ÛŒ‌کنند به موفقیت برسند. وقتی افراد باهوش Ùˆ بااستعداد متوجه شوند Ú©Ù‡ کاری خسته‌کننده Ùˆ ساده انجام Ù…ÛŒ‌دهند،‌ مطمئنا به دنبال شغل دیگری خواهند بود Ú©Ù‡ برایشان هیجان‌انگیزتر Ùˆ چالش‌برانگیزتر باشد.

 

منبع: مدیر سبز


برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .